Betrokken ouders en leerlingen

Medezeggenschapsraad (MR)
Deze raad wordt samengesteld uit gekozen vertegenwoordigers van ouders / verzorgers van leerlingen en personeel. Zij behartigen de belangen van het personeel en de leerlingen van de school. De raad heeft in een aantal zaken instemmingsrecht. In de wet  Medezeggenschap staan de onderwerpen nader omschreven. Verder kan de MR aan het bestuur in alle zaken advies geven.

Ouderraad
Al tijdens de intake en aan het begin van elk schooljaar wordt ouders van de eerste fase gevraagd zitting te nemen in de ouderraad. De ouderraad onderhoudt niet alleen de contacten met ouders / verzorgers en de school. Zij ondersteunt  tevens de leerlingen van de leerlingenraad bij het voorbereiden van allerlei activiteiten.

Tijdens de bijeenkomsten is een lid van de directie aanwezig, evenals de voorzitter van de leerlingenraad. De ouderraad verleent diensten bij het organiseren en ondersteunen van activiteiten voor leerlingen. Zij is tevens betrokken bij het (mede-) organiseren van een algemene ouderavond.

Leerlingenraad
Aan het begin van het schooljaar worden nieuwe leerlingen opgenomen in de leerlingenraad. Zij hebben tot taak om onder begeleiding van ouders en begeleiders activiteiten voor te bereiden en te organiseren. Zij vormen een goede afspiegeling van de coachclubs binnen de school. Zij hebben tevens de mogelijkheid om vraagstukken te onderzoeken en zo de schoolorganisatie advies te geven. Leerlingen kunnen tussentijds aftreden.

Leerlingenstatuut
In dit statuut zijn rechten en plichten van de leerling geregeld. Het leerlingenstatuut ligt op school ter inzage bij de administratie.ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016