Ondersteuning op maat

Binnen MET wordt veel tijd en ruimte gereserveerd om aandacht aan de ontwikkeling van de jongeren te schenken. Staat de coach als direct aan te spreken persoon snel terzijde wanneer de leerling dit nodig heeft, de teamleider van de afdeling springt bij zodra extra hulp vereist is. In resp. de onderbouw, de bovenbouw en de uitstroomfase zorgen de teamleiders er met het team van docenten voor dat de omstandigheden zo optimaal mogelijk worden ingericht om de leerlingen binnen deze afdelingen te kunnen begeleiden.

Op schoolniveau wordt de zorg gewaarborgd door het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam functioneert onder leiding van de orthopedagoge en wordt zo nodig uitgebreid met andere specialisten van binnen en buiten de school.  Voor ondersteuning is het praktijkonderwijs verplicht om voor alle leerlingen een ontwikkelings-perspectiefplan (OPP) te maken en te onderhouden. Dit OPP van de leerling geldt als leidraad in de begeleiding en ontwikkeling van uw kind. Dit document wordt opgesteld en bijgesteld i.s.m. de coach en andere medewerkers van de school en is in te zien door u als ouder. Op het moment dat het nodig is dit OPP door te sturen naar anderen, gebeurt dit alleen met toestemming van de ouder(s) .

Onderzoek wordt uitgevoerd door de psycholoog. Begeleiding van de leerling in speciale gevalle door de medewerkers van het ondersteuningsteam bestaande uit: onderwijsondersteuner, schoolmatschappelijk werk, schoolarts, orthopedagoog of orthopedagogisch ondersteuner. Al deze functionarissen staan paraat om de leerling binnen de kaders van het Praktijkonderwijs zo adequaat mogelijke ondersteuning te bieden.

Passend Onderwijs
Ouders willen tegenwoordig een bewuste keuze maken voor een school die het beste bij hun past: de school in de buurt of een speciale school. Kiezen zij voor een school in de buurt, dan moet deze school wel de juiste zorg en aandacht kunnen besteden aan hun kind. Om een goede samenwerking te verkrijgen tussen de betreffende scholen wordt passend onderwijs per 1 augustus 2014 ingevoerd. Met Praktijkonderwijs maakt deel uit van het Samenwerkingsverband “De Langstraat” (www.swvdelangstraat.nl). Voor u als ouders / verzorgers is het van belang te weten of MET haar onderwijs kan afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wilt u meer weten, dan kunt u contact met de school opnemen.

Veilige Route
MET wil een veilige school zijn voor leerlingen en werknemers. Voor een beperkte groep leerlingen wordt deze veiligheid extra geaccentueerd. Deze leerlingen zijn zoveel mogelijk geplaatst onder begeleiding van een klein en professioneel team om een zo goed mogelijke afstemming te garanderen. Het kan raadzaam zijn voor leerlingen om in deze groep plaats te nemen. Er zal in zo’n situatie tijdig contact met u worden opgenomen.

Leerlingen die in aanmerking komen voor de Veilige Route voldoen aan de volgende criteria: de leerling komt in aanmerking voor plaatsing binnen het praktijkonderwijs   c.q. heeft een Toelatingsverklaring Praktijkonderwijs. ZMLK-plaatsing is niet (meer) geïndiceerd.

De leerling functioneert op een laag niveau w.b.

  • cognitieve vaardigheden
  • sociaal-emotionele ontwikkeling (angstig, sterk afwachtend, afhankelijk)
  • leerprestaties

De leerling onderscheidt zich doordat hij/zij (zichtbaar) moeizaam of nauwelijks aansluiting kan vinden bij leeftijdsgenoten en/of niet voldoende compensatie heeft in eigen vaardigheden of gunstige omgevingsfactoren. Plaatsing binnen de reguliere groep brengt de ontwikkeling van de leerling in gevaar.

De leerling kan in veel gevallen deelnemen aan reguliere onderwijsfaciliteiten binnen de school. Pedagogische veiligheid en geborgenheid wordt ervaren binnen de basis- of stamgroep, aangeduid als Veilige Route. Tevens is het mogelijk dat de leerling vroegtijdig uitstroomt, wanneer de leerling dit aangeeft en voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om zich te kunnen handhaven binnen de overige sectoren. In alle gevallen zal overleg tussen de coach en de ouders plaatsvinden en wordt de beslissing in het licht van de ontwikkeling van de leerling door alle betrokkenen genomen.  (coachgesprekken) Arbeidsvoorbereiding en stage zal ten allen tijden mogelijk zijn in een (aangepaste) werkomgeving.

Melding
Als er een vermoeden bestaat  dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, te vinden op de website van het Nederlands Jeugd Instituut

http://www.nji.nl/nl/Publicaties-Meldcode-Huiselijk-Geweld-en-Kindermishandeling-in-het-voortgezet-onderwijs.html

 ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016