Schoolstructuur

Schoolstructuur (zie ook het opleidingsschema, klik hier)

Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Elke periode wordt afgesloten met een persoonlijke presentatie van de leerling. Deze wordt zó georganiseerd dat elke leerling in staat is om een presentatie te houden. Dit is van belang om de leerling te betrekken bij de eigen ontwikkeling én om de leerling te leren in contact te treden met anderen. “Laat jezelf zien”, is daarbij het motto. De vorderingen worden met de leerling, zijn coach en de betrokken docenten besproken.

Onderbouw: Leerfase 1
De leerlingen krijgen de gelegenheid om aan elkaar te wennen in deze – voor hen – nieuwe vorm van onderwijs. Veel aandacht wordt besteed aan de omgang met elkaar, aan de sociale vaardigheden. De lessen worden in thema’s aangeboden. In deze fase is de leerling bezig met de volgende vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik worden? In groepsverband wordt aan presentaties gewerkt om deze vragen zo goed mogelijk beantwoord te krijgen. Uiteindelijk wordt besloten of de leerling zijn route vervolgt naar technische of juist dienstverlenende beroepen.

Onderbouw: Leerfase 2
De leerlingen komen in aanraking met praktijkvakken van dienstverlenende en technische aard. Belangrijk is de kennismaking met zoveel mogelijk vakgebieden zodat de leerling op basis van de mogelijkheden een voorkeur kan bepalen: De leerling ontdekt zijn sterke kanten en wordt in staat gesteld een weloverwogen keuze te maken voor de komende jaren. Aanvankelijk ligt de nadruk op het verwerven van basisvaardigheden. Vóórdat de leerling de onderbouw verlaat, wordt er een prognose gemaakt voor de toekomst: stroomt de leerling uit naar werk (met of zonder ondersteuning), of naar werken en leren (VMBO-MBO). De prognose vloeit voort uit het persoonlijk leerplan van de leerling waarin voortdurend met de leerling wordt vastgesteld aan welke leerpunten gewerkt kan worden. De school adviseert u vervolgens aan de hand van de mogelijkheden die de leerling getoond heeft. Het is in bijzondere situaties mogelijk dat er  - in overleg – wordt gekozen om de onderbouw met een jaar te verlengen.

Bovenbouw: Leerfase 3
De leerling heeft zijn interesses voor de praktijkvakken ontwikkeld. In het beste geval weet de leerling welk beroepsprofiel het beste lijkt te passen. Bij de overgang vanuit fase 2 is hiervoor een keuze gemaakt. Deze keuze wordt in de praktijk getoetst. Er wordt al spoedig  een start gemaakt met stage. Voor 1 dag per week, de woensdag, worden leerlingen in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met stagebedrijven, passend bij hun beroepsprofiel: liefst al spoedig een volledige stagedag individueel, zonodig samen met anderen in een groepsstage.  Zo mogelijk worden er “klussen” buiten het gebouw in de “echte wereld” uitgevoerd. Ter voorbereiding op de definitieve stage in de 4e en 5e fase wordt aan projecten gewerkt waarbij theorie- en praktijkvakken geïntegreerd zijn. Aan de hand van het  persoonlijk leerplan wordt naar presentaties toegewerkt. De leerling laat hier zien wat hij geleerd heeft. De vorderingen worden in coachgesprekken met de leerling besproken. Ook de ouders worden hierbij met regelmaat uitgenodigd.

Bovenbouw: Leerfase 4 met stage
De stage wordt uitgebreid naar 2 dagen: op woensdag en donderdag. Per half jaar wordt van stagebedrijf gewisseld. De beroepsprofielen staan nu centraal: wat heb ik nodig om mijn toekomstig beroep, zowel in het praktijkvak als op de stage, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren? Deze lessen “Mijn Werk” zijn bedoeld om de leerling inzicht te geven en te bekwamen in de eisen die een beroep stelt. Andere lessen “Mijn Leven” en rekenen en nederlands hebben als doel het theorie-examen aan het einde van het schooljaar voor te bereiden. Daarmee heeft de leerling een deel van de exameneisen reeds in de 4e fase afgelegd.

Bovenbouw: Coaching op de werkplek - stagebegeleiding in 5e fase
De leerling komt afhankelijk van zijn toekomstplan, nog één  dag naar school. Ter voorbereiding van de uitstroom naar werk worden lessen “Mijn Werk” gegeven, wordt er uitvoerig stilgestaan bij de ervaringen binnen het stagebedrijf en wordt er gelegenheid gegeven om leerpunten uit te werken binnen theorielessen (voor de MBO’ers) en praktijklessen. De stagecoach kent de leerling als stagiair en is in staat om de brug te slaan tussen school en werk. Het praktijkexamen sluit deze fase af. Als de praktijk- en theorie-examens met goed gevolg zijn afgelegd, volgt een schooldiploma Praktijkonderwijs aangevuld met branchecertificaten behaald bij examens in de 3e, 4e en 5e fase en geëxamineerd door branche-instellingen als SBB, KCH en SVH.

Stage
Stage lopen in een bedrijf, instelling of werkplaats is de droom van veel leerlingen. Wanneer jij - in overleg met je ouders en de coach - vindt dat je stagebekwaam bent, kun je stage gaan lopen. We starten bij je interesse en je mogelijkheden. De stageplaatsen worden regelmatig bezocht door de eigen stagecoach van de school. Stageverslagen en contacten met de stagecoach en het bedrijf houden jou,  de school en de ouders op de hoogte van jouw prestaties. Al in de 3e fase zullen leerlingen 1 dag ervaring op kunnen doen in groepsstages, snuffelstages en de eerste individuele stages. In de 4e fase loopt de leerling in principe twee dagen stage bij een bedrijf of instelling. Vanaf de 4e fase staat hier ook een vergoeding voor de leerling tegenover, net als in het echt*. In de 5e fase kunnen de stagedagen worden uitgebreid.

* Aan het begin van de 3e leerfase ontvangen de leerlingen  het informatiepakket “stage“. Vanaf de 4e fase staat er - onder voorwaarden - een vergoeding tegenover.  Informatie hierover vindt u in dit pakket.

Veilige Route
Een groeperingsvorm binnen onze school, waarbij de leerlingen gedurende de gehele schoolloopbaan in een min of meer constante groep verblijven. Er is een vaste groep leerkrachten aan verbonden. Slechts een beperkte groep leerlingen komt in aanmerking voor plaatsing in deze groep. De groep is gesplitst in VR-A (onderbouw coachclub geel) en VR-B (bovenbouw coachclub BB7)  Zie voor meer informatie elders in deze schoolgids.

Schakelroute
Het project Schakelroute blijft na 12 jaar nog steeds een succes. Minstens 40% van de leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing heeft de stap naar het VMBO gewaagd. Ook heel belangrijk is de bewuste keus van sommigen om juist op MET te blijven! Leerlingen van het praktijkonderwijs die daarvoor in aanmerking* komen, worden – met instemming van de ouders – ruim een halve dag per week op enkele hoofdvakken “bijgespijkerd” op het niveau van VMBO-Basis.  De Schakelroute vindt vooralsnog plaats in het tweede leerjaar om zo aansluiting in het 3e leerjaar VMBO met leerwegondersteuning mogelijk te maken. Op deze wijze kan de leerling aantonen dit niveau aan te kunnen. Zo bieden beide scholen leerlingen de kans uit te stromen naar het meest geschikte onderwijs voor hen.  Daarnaast wordt door beide scholen – in beperkte mate - ondersteuning geleverd naar inmiddels in het VMBO geplaatste leerlingen.

*Dit wordt in overleg bepaald op grond van sociale vaardigheden en vorderingstoetsen, leerlingen nemen in het 2e deel van de eerste fase deel aan een proeftraject om te kijken of zij geschikte kandidaten kunnen zijn.

Entree-opleiding:
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zal het mogelijk zijn om de schoolperiode af te sluiten met een Entree-opleiding in de 5e fase en daarmee een diploma MBO niveau 1 te behalen. Het team van Met-PrO zal op basis van de mogelijkheden van de leerling in een aantal situaties een voorlopig studieadvies Entree kunnen afgeven. Er gelden eisen m.n. op het gebied van nederlands en rekenen om later met succes het diploma te kunnen behalen. Van leerlingen die voor de entree-opleiding in aanmerking kunnen komen, wordt verwacht dat zij inzet en motivatie vertonen voor stage en school. Zij lopen dan 3 dagen stage en komen op donderdag en vrijdag naar school.  (Voor meer informatie, zie onze brochure die wordt verstrekt aan het begin van het schooljaar).

Klik hier voor uitgebreide informatie.ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016